Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze en andere website(s) (hierna: de ‘Websites’) van Coöperatief Dutch Renewergy gelden de volgende voorwaarden.

Coöperatief Dutch Renewergy heeft de content op de Websites met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is. Coöperatief Dutch Renewergy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie welke middels deze website wordt gevonden.

De Websites bevatten verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Coöperatief Dutch Renewergy liggen. Deze zijn geheel ter goeder trouw opgenomen en uitsluitend geselecteerd ter informatie van haar bezoekers. Coöperatief Dutch Renewergy is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze Websites of bronnen. Coöperatief Dutch Renewergy geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke Websites of bronnen.

Gebruik van enige informatie verkregen middels de Websites geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker. Coöperatief Dutch Renewergy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van haar Websites of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van de Websites komen uitsluitend toe aan Coöperatief Dutch Renewergy of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden content en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Coöperatief Dutch Renewergy is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Coöperatief Dutch Renewergy heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Websites en daarbij gebruik gemaakt van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Coöperatief Dutch Renewergy aan de samenstelling van de Websites besteedt, worden geen garanties afgegeven ten aanzien van de volledigheid of juistheid van de Websites alsmede het technisch functioneren van de Websites, internetverbindingen en bestanden. Coöperatief Dutch Renewergy wijst in dat verband iedere aansprakelijkheid van de hand voor schade in welke vorm dan ook, geleden door derden als gevolg van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van de Websites, functionaliteit van de Websites, downloaden/gebruik van content op de Websites alsmede het niet onbelemmerd toegang kunnen krijgen tot de Websites en diensten van Coöperatief Dutch Renewergy.

De Websites worden regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen, aanvullingen en weglatingen zullen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Coöperatief Dutch Renewergy behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de Websites en zonodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.